บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

เด็กไทยคว้า 1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง 4 รางวัลชมเชย จาก เซอร์เบีย

News-EDU-27-04-2018-01

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (International Conference of Young Scientists : ICYS) ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย วันที่ 19 – 25 เมษายน โดยมี ดร.จุฑาทิพย์ บุญสมบัติ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าทีม และนายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ นักวิชาการ สสวท. เป็นผู้จัดการทีม ผลการแข่งขันนำเสนอโครงงานปรากฏดังนี้

1.นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นำเสนอในสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลเหรียญทอง Oral presentation จากโครงงานเรื่อง Development of bio-based PLA/NR blends and DIY mini-extruder for fabrication of 3D printing filaments

2.นายนรัญช์ จงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นำเสนอในสาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Oral presentation จากโครงงานเรื่อง Extraction and Characteristic of Pectin from Okra

3.นายกันต์ ปันสุวรรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นำเสนอในสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Oral presentation และรางวัลชมเชย Poster presentation จากโครงงานเรื่อง Preparation of materials for economical proton exchange membrane fuel cell using non-precious metal catalyst and oil waste

4.นายวรภาศ คำทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำเสนอในสาขาวิศวกรรม ได้รับรางวัลชมเชย Oral presentation จากโครงงานเรื่อง Synthesis of carbon and Ag-doped carbon prepared by hydrothermal for supercapacitor application

5.นายพีรวัส ศรีบุรี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำเสนอในสาขา คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย Oral presentation จากโครงงานเรื่อง A Combinatorial Proof of the Chinese Remainder Theorem over Gaussian Integers

6.นายญาณภัทร นิคมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นำเสนอในสาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย Poster presentation จากโครงงานเรื่อง Wireless sensor network for detection of illegal logging and wildfire

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์

avatar