ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

สพป.ตาก เขต 1 รับนักเรียนอนุบาล 1-ป.1-ม.1 ปี’61

News-EDU-28-02-2018-01

นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 1 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ตาก ที่คลื่นความถี่ 97.25 เมกะเฮริทซ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษา และความต้องการของประชาชน

สพป.ตาก เขต 1 จึงกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ทุกสื่อทุกช่องทาง
โดยกำหนดการรับนักเรียน ดังนี้

  • ชั้นอนุบาล รับเด็ก 3 – 5 ปี รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 4 มีนาคม
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 25 – 28 มีนาคม

การรับสมัครนักเรียนทั้ง 3 ระดับนั้น จะรับสมัครเวลา 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะเข้าสมัครเข้าเรียน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ได้ทุกวันในเวลาราชการ ที่โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 1 โทร 0-5551-1053, 0-5551-2537 ต่อ 302, 305

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar