บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

อพวช.ผุด “วิศวกรรมเพื่อเด็ก”

News-EDU-26-02-2018-02

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช.ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตัน เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐฯ จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมเพื่อเด็กประถมหรือหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเข้าสู่อาชีพวิศวกรรมแห่งอนาคต โดยหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้านสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางวิศวกรรมผ่านโจทย์ปัญหาต่างๆ ทางวิศวกรรม เช่น เรื่องการบินและอวกาศ แผ่นดินไหว พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเด็กจะต้องคิด วิเคราะห์โจทย์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานด้วยตัวเอง พร้อมทั้งทำงานกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า อพวช.จะใช้หลักสูตรนี้ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือทำเพื่อให้มีความเข้าใจในอาชีพวิศวกรมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปตั้งเป็นเป้าหมายอาชีพของตนเองได้ โดยจะนำหลักสูตรนี้มาดำเนินการที่ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้

ที่มา: ไทยรัฐ

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar