ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

ม.วลัยลักษณ์ รับตรงทั่วประเทศ

News-EDU-06-02-2018-03

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 61 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วยคะแนนเฉลี่ย-แฟ้มสะสมผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. นี้ผ่านเวบไซต์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม และแฟ้มผลงานของนักเรียน รับจำนวน 2,590 คน ในสำนักวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 40 คน
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตร
  • ภาษาอังกฤษ 100 คน
  • ภาษาจีน 100 คน
  • อาเซียนศึกษา 70 คน
  • ไทยศึกษาบูรณาการ 50 คน
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตร
  • รัฐศาสตร์ 150 คน
  • นิติศาสตร์ 150 คน
 • สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตร
  • บัญชี 150 คน
  • เศรษฐศาสตร์ 70 คน
  • บริหารธุรกิจ 120 คน
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม 100 คน
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
  • นิเทศศาสตร์ 80 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 120 คน
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตร
  • วิศวกรรมโยธา 60 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 50 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 60 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 คน
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์ 40 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 50 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 40 คน
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ 120 คน
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 80 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 80 คน
  • สาธารณสุขศาสตร์ 80 คน

รศ.ดร.จรัญ กล่าวต่อไปว่า

 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตร
  • เทคนิคการแพทย์ 120 คน
  • กายภาพบำบัด 100 คน
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 80 คน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตร
  • สถาปัตยกรรม รับ 40 คน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม 30 คน
  • การออกแบบภายใน 40 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน

เปิดรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  

สนใจศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 -7567 -3101 – 12 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

Leave a Reply

avatar