ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

สทศ. รับสมัคร O-NET ป.6 / ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย 2560

News-EDU-05-02-2018-01

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครการสอบ O-NET ป.6 / ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมาย หรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได ้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระวัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

 1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา
 2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดาแล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉิน  ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

กำหนดการ

 • รับสมัคร ป.6 / ม.3: วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.6 / ม.3: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันสอบ:
  • ป.6: วันที่ 6 มีนาคม 2561
  • ม.3: วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลสอบ:
  • ป.6: วันที่ 25 มีนาคม 2561
  • ม.3: วันที่ 26 มีนาคม 2561

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

วิธีการสมัคร
ยื่นด้วยตนเองที่ สทศ. หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้นมาที่
“กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400”

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)Download เอกสารได้ที่นี่
ใบคำร้องขอสอบระดับชั้น ป.6: Click
ใบคำร้องขอสอบระดับชั้น ม.3: Click

ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษ O-NET ป.6 / ม.3: Click
Website สทศ: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

Leave a Reply

avatar