ข่าว ข่าวการศึกษา

สจล.ดึงญี่ปุ่นต้นแบบสร้างหลักสูตรยุววิศวกร

News-EDU-01-02-2018-01

สจล.เตรียมเปิดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี พร้อมสร้างหลักสูตร “ยุววิศวกร” ใช้ต้นแบบ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รับเด็กม.3 ต่อสจล.เรียน 5 ปี พร้อมรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 นำร่อง 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 มกราคม 2561 ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้มีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีความรู้และสอดรับความต้องการของประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทักษะขั้นสูงในหลายสาขา อาทิ วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมอากาศยาน และวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์สมองกล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับ เพื่อสร้างบุคลากรป้อนแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการจะได้รับการสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะให้ความสำคัญคือทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สร้างรากฐานและความมั่นคงของประเทศ เพราะมีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ

ด้านศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ในทุกแขนง จึงดำเนินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โดยเตรียมจะเปิดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี พร้อมสร้างหลักสูตร “ยุววิศวกร” โดยใช้ต้นแบบของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนม.3 เข้าศึกษาต่อที่ สจล.เป็นระยะเวลา 5 ปี ใน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 25 คน รวม 125 คน ได้แก่

  1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  2. วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. ช่างวิศวกรรม
  4. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับระบบเครื่องกลอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์ หรือแขนกลในงานอุตสาหกรรม
  5. วิศวกรรมยานยนต์

โดยจะเริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 นำร่อง 1 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar