ข่าว ข่าวการศึกษา

มสด.เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปี 61 รอบ 2 โควตา รับเกือบ 5 พันคน

News-EDU-15-01-2018-01

ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ว่า มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 4,845 คน ผ่านระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ทั้งหมด 4 รอบ

ซึ่งปัจจุบันมสด. เปิดรับสมัครนักศึกษา

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ นครนายก และลำปาง)
 • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาการบริการลูกค้า (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์ฯ ตรัง)
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์ฯ ลำปาง และหัวหิน)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ ตรัง และลำปาง)
 • สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพฯ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ)

ดร.จิตต์วิมล กล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญและโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4 ด้านคือ ด้านอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และด้านการพยาบาลและสุขภาวะ อีกทั้งยังมีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสังกัด 3 หลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาร่วมกัน หากสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาให้ครบถ้วน เพราะเป็นระบบใหม่ ควรมีการเตรียมพร้อมที่ดี เพราะมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 คือ ต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางสังคมด้วย

บุคคลท่านใดสนใจสมัครเข้าศึกษาเรียนต่อ สามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ SDU Service Center 02 -244- 5555 ตามวันเวลาราชการ

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar