บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

ศิลปศาสตร์ สจล. เตรียมความพร้อมหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล

News-EDU-11-01-2018-01

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุม 706 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

ซี่งโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรมาร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย

  • อาจารย์วิสาสินี เขมะปัญญา ​​​ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรม
  • อาจารย์อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย​​​ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • อาจารย์รัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์ ​​ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์วัสราภรณ์ ละนิล​​​​ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร​​​​ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร:
 087-680-4468
โทรสาร: 0-2329-8445
เว็บไซต์: Click
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่: Click
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar