บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๕

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนสายวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้มีโอกาสพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ทางด้านบัญชีที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมการบัญชี http://ciba.dpu.ac.th โดยพิมพ์ข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจน และส่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๙๕๔-๙๕๑๗  หรือ  Email: ciba@dpu.ac.th

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.๐-๒๙๕๔-๗๓๐๐ ต่อ ๑๑๙/ ๓๐๗/ ๘๑๕/ ๖๑๖ หรือ ๐๙-๓๑๓๘-๕๒๔๖ หรือ ๐-๒๙๕๔-๘๖๓๐ ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

Signature resize

Leave a Reply

avatar