ข่าว ทุนการศึกษา ปิดรับแล้ว

วิทยาศาสตร์ มธ.แจกทุนเรียนฟรี ‘วิทย์คอมพ์ ลำปาง’ รองรับ น.ร. 17 จังหวัดภาคเหนือ

News-EDU-29-11-2017-01

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง”

ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4441-79 ต่อ 1634-1638
เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th, www.tuadmissions.in.th

สำหรับเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

  1. ทุนการศึกษาแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา จำนวน 22,300 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
  2. ระหว่างการศึกษาในปีแรก หาก “ผู้รับทุน” มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค 1 ปีการศึกษาแรก ต่ำกว่า 1.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป
  3. ในปีการศึกษาต่อไป ทุกสิ้นปีการศึกษา หากผู้ได้รับทุนสามารถรักษาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยลงทะเบียนไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาของหลักสูตร ผู้รับทุนจะได้รับประโยชน์จนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีเงินสมทบเพิ่มเติม ดังนี้  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 แต่ไม่ถึง 3.00 ทุนการศึกษาสมทบ 5,000 บาทต่อปี มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 ทุนการศึกษาสมทบ 10,000 บาทต่อปี  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษาสมทบ 20,000 บาทต่อปี

ที่มา: มติชนออนไลน์

Signature resize

avatar