ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS-2 - 001 edited

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
  รายละเอียด: Click
 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
  รายละเอียด: Click
 3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
  รายละเอียด: Click
  เอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท: Click
  คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท: Click
 4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)
  รายละเอียด: Click
  เอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท: Click
  คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท: Click
 5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
  รายละเอียด: Click

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

 • คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ: Click 

กำหนดการรับนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561: Click
Website ที่ประกาศ: Click


Signature resize

Leave a Reply

avatar