ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 รอบที่ 1 โครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 ม.เกษตรศาสตร์

TCAS-1 - 004

รอบที่ 1 Portfolio: รับ 2,725 คน
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

 • รอบที่ 1/1 เปิดรับสมัคร: 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 1/2 เปิดรับสมัคร: 2 ตุลาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

KU TCAS61 - Portfolio

โครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 270 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับ 344 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รับ 320 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 155 คน

Download รายละเอียด: Click

โครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตศรีราชา
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 14 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รับ 16 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รับ 18 คน
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับ 7 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับ 22 คน

โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน

 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 28 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รับ 16 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รับ 18 คน
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับ 4 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับ 4 คน

Download รายละเอียด: Click

โครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 9 คน
 • คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) รับ 5 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 46 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับ 25 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 66 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 12 คน

โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)

 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 10 คน
 • คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) รับ 5 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 31 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 5 คน

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 8 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 9 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 2 คน

Download รายละเอียด: Click

โครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตบางเขน
โครงการช้างเผือก

 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 97 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 35 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ รับ 33 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร  รับ 23 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 57 คน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 10 คน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับ 10 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อม รับ 3 คน

โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

 • คณะเกษตร รับ 2 คน
 • คณะประมง รับ 2 คน
 • คณะวนศาสตร์ รับ 3 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 1 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 13 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ รับ 6 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 2 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 3 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 8 คน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 2 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 3 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อม รับ 3 คน
 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 2 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 4 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับ 2 คน
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับ 2 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 2 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รับ 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รับ 12 คน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 8 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับ 12 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รับ 17 คน

โครงการเรียนล่วงหน้า

 • คณะเกษตร รับ 10 คน
 • คณะประมง รับ 10 คน
 • คณะวนศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 77 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 28 คน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 10 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อม รับ 5 คน
 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 10 คน
 • คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) รับ 10 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 21 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา รับ 10 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับ 30 คน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 60 คน

โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ

 • คณะเกษตร รับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 40 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 120 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 8 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 10 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 50 คน

Download รายละเอียด: Click 

Website ที่ประกาศ: Click
กำหนดการรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar