บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

ศิลปศาสตร์ สจล. เปิดคอร์สเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N3 และ N4

News-EDU-31-08-2017-01

กรุงเทพฯ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 และ N4 เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาการอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง 15 ครั้ง) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า 39 ปี  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และการทำข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 หรือ N4 ให้มีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าอบรมได้ทำแบบทดสอบจริง ทั้งก่อนการอบรม และหลังการอบรม เพื่อผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสูงสุด

ระดับ N3 จัดอบรมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 16:30 – 18:30 น. ระดับ N4 จัดอบรมทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 16:30 – 18:30 น. ค่าใช้จ่ายในการอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 3,000 บาท และสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของสจล.ราคา 2,500 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการสอน

สำหรับการเตรียมความพร้อมวัดระดับ N3 ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 หรือเทียบเท่า  และสำหรับระดับ N4 ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (25 คน)  ศูนย์นวัตกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดคอร์สที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด (15 คน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ คุณสุจินดา สุกใส
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (CILL)  อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ตึก D ห้อง D101
โทร. 080-239-7794
https://www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร:
 087-680-4468
โทรสาร: 0-2329-8445
เว็บไซต์: Click
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่: Click
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: Click

Signature resize

avatar