บทความ แนะแนว

*Update28/08/2560* สรุปเส้นทาง DEK61

Cover DEK61 Admissions Map

Sum-TCAS61

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาระบบ TCAS ของ DEK61 

มีการรับสมัคร 5 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
♦ สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย
♦ ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

 • ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
  Clearing House 15 – 19 ธันวาคม 2560
  ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2560
 • ครั้งที่ 2 ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  Clearing House 19 – 22 มีนาคม 2561
  ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

รูปแบบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ
♦ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ
♦ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ
♦ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

 • รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561
  Clearing House 3 – 6 พฤษภาคม 2561
  ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
♦ สำหรับนักเรียนโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป (ทั่วประเทศ)
♦ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน
♦ ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร
♦ 
นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2561
  Clearing House 26 – 28 พฤษภาคม 2561
  ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รูปแบบที่ 4 การรับแบบ Admissions
♦ สำหรับนักเรียนทั่วไปโดยทปอ. จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร
♦ ใช้ GPAX , O-NET และ GAT/PAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือก
♦ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561
  ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รูปแบบที่ 5 การรับตรงอิสระ (รอบเก็บตก)
♦ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

 • เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม

การรับทั้ง 5 รอบนี้ จะเป็นการรับแบบ Clearing house ทั้งหมดทุกสถาบัน คือ ไม่ว่าจะสอบติดได้สาขาไหนของสถาบันไหนในรอบใดก็ตาม ถ้ายืนยันสิทธิ์แล้ว จะเป็นการตัดสิทธิ์ที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดทันที

กำหนดการสมัครสอบของ DEK61 

 • สมัครสอบวิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 1 – 30 กันยายน 2560
 • สมัครสอบ GAT/PAT 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560
  • ชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT 22 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560
 • สมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 24 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560
  • ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 24 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560

กำหนดการสอบของ DEK61 

 • สอบ GAT/PAT 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • สอบ O-NET 3 – 4 มีนาคม 2561
 • สอบวิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 10 มีนาคม 2561
 • สอบวิชาสามัญ 9 วิชา 17 – 18 มีนาคม 2561

กำหนดการประกาศผลสอบของ DEK61

 • ผลสอบ O-NET 3 เมษายน 2561
 • ผลสอบวิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 3 เมษายน 2561
 • ผลสอบ GAT/PAT 5 เมษายน 2561
 • ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 12 เมษายน 2561

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560: Click
รูปแบบข้อสอบทุกวิชา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560: Click
รูปแบบ / ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561: Click
จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561: Click
กำหนดการรับนักศึกษา กสพท ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561: Click
สรุปค่าสมัครในระบบ TCAS: Click

Signature resize

Leave a Reply

avatar