ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1: รอบ Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
  • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด

คณะ / สาขา / หลักสูตร ที่เปิดรับ

Download รายละเอียด: Click
กำหนดการทั้ง 5 รอบ: Click

avatar