Short Note บทความ

จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

Exam List 01

จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

เอกสารชุดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดทำค่ะ โดยจำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ดังนี้

  • วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
  • วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ
  • วิชาภาษาอังกฤษ 80 ข้อ
  • วิชาคณิตศาสตร์ (1) 30 ข้อ
  • วิชาฟิสิกส์ 25 ข้อ
  • วิชาเคมี 50 ข้อ
  • วิชาชีววิทยา 30 ข้อ
  • วิชาคณิตศาสตร์ (2) 30 ข้อ
  • วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 ข้อ

Download ไฟล์ที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

 

avatar