บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

เลขาฯ กอศ.ปลื้มบัณฑิตอาชีวะมีงานทำพุ่ง สาขา ‘ดิจิทัลกราฟิก-เทคโนฯผลิตพืช’ มีงานทำสูงสุด 100 %

News-EDU-01-04-2017-01

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ของอาชีวศึกษา ในระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,472 คน พบว่าบัณฑิตมีงานทำ 96.50 % รวมบัณฑิตศึกษาต่อ และกำลังหางานทำ 3.5 % โดยบัณฑิตที่กำลังหางานอยู่ ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างรอคำตอบจากหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก และสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ครองแชมป์การมีงานทำสูงสุด 100 %
 • สาขาเทคโนโลยี ยานยนต์ 99%
 • สาขาการโรงแรม 98.57%
 • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 98.10 %
 • สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 97.40 %
 • สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 97.50 %
 • สาขาการบัญชี 97.40 %
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 96.50%
 • สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 95%
 • สาขาการท่องเที่ยว 94.44%
 • สาขาการตลาด 93.94%
 • สาขาช่างทองหลวง 92.16%
 • สาขาการจัดการสำนักงาน 92%
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 90.90%
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90.68%
 • สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 86.80%
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 85.70%
 • สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 74.10%
 • สาขาการจัดการงานคหกรรม 68.70%
 • สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60%

ซึ่งการติดตามผลการมีงานทำในครั้งนี้พบว่าในภาพรวมทุกสาขาบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น น่าพอใจอย่างมาก แสดงว่าการผลิตบัณฑิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการตอบสนองจากความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามติดตามความคืบหน้าของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านี้ เพราะจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่ สอศ.พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: มติชนออนไลน์

Signature resize

avatar