ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร

DA-07-07-2017-01

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ด้วยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

จำนวนรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.50
    • คณิตศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์
    • ภาษาต่างประเทศ

*สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษา ม.ปลาย ที่ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคเรียนที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศด้วย

หลักฐานการสมัคร

การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

Download ระเบียบการได้ที่นี่: Click
Download ใบสมัครได้ที่นี่: Click
Fan Page: Click

avatar