ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โครงการ สสวท.) และนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศึกษาอยู่ในโครงการ สสวท. หรือ โครงการ วมว.
 • มี GPAX ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ / เคมี / ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามกำหนดการที่คณะจัดขึ้น

สาขาวิชาที่เปิดรับ / จำนวนรับ

สาขาวิศวกรรมทั่วไป

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวนรับ 128 คน

วิธีการคัดเลือก

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

Download ระเบียบการ : Click
Download ใบสมัคร: Click
Website ประกาศรับสมัคร : Click

avatar