ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

DA-01-26-06-2017

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้ผลสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 และผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

  • ปิดรับสมัคร: 29 มิถุนายน 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก: 13 กรกฎาคม 2560

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ต้องไม่เป็นนิสิตที่รายงานตัวในทุกรอบที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มีผลคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 และผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560
  • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จำนวนรับ

เกณฑ์การคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 600 บาท/ครั้ง

เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

Website ที่ประกาศรับสมัคร: Click
Download ระเบียบการ: Click

avatar