ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

AD-01-22-06-2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 140 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยต้องมีแผนการเรียนดังนี้
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลคะแนน GAT / PAT1 / PAT2

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • พิจารณาจากคะแนนผลการสอบ GAT / PAT1 / PAT2 ตามน้ำหนักความสำคัญของรายวิชาดังนี้
  • ผลคะแนนสอบวิชา GAT           ร้อยละ 10
  • ผลคะแนนสอบวิชา PAT1          ร้อยละ 45
  • ผลคะแนนสอบวิชา PAT2          ร้อยละ 45
   รวม                          100

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • แบบเหมาจ่าย 500 บาท สมัครได้ 2 สาขาวิชา

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 • ใบสมัครทางโครงการที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ใบ Bill payment (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1) (แสดงฉบับจริง และส่งสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลคะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT / PAT 1 / PAT 2 (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ถ้ามีเช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ  นำเอกสารทั้งหมดมาในวันสอบสัมภาษณ์

Website ที่ประกาศรับสมัคร: Click

avatar