คลังข้อสอบ บทความ

ติว PAT2 จากข้อสอบจริง มีนาคม 2554

ติว PAT2 จากข้อสอบจริง มีนาคม 2554

หัวข้อเรื่องที่พบในข้อสอบ

 • ตารางธาตุ
 • สเปคตรัมพลังงาน
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • การจัดเรียงอิเล็กตรอน
 • เคมีนิวเคลียร์
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • สมดุลเคมี
 • พันธะเคมี
 • พลังงานในปฏิกิริยาเคมี
 • พอลิเมอร์
 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
 • คุณสมบัติของสารประกอบ
 • ออกซิเดชัน
 • อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • เซลล์
 • ต่อมไร้ท่อ
 • กระบวนการสื่อประสาท
 • ไฟลัม
 • การสืบพันธุ์
 • ภาวะการอยู่ร่วมกัน
 • การหายใจ
 • พันธุกรรม
 • วิวัฒนาการ
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
 • การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
 • พฤติกรรม
 • ส่วนประกอบของพืช
 • ระบบนิเวศ
 • แรง
 • การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ
 • แรงเสียดทาน
 • ความเร็ว ความเร่ง
 • พลังงานศักย์ พลังงานจลน์
 • ความถ่วงจำเพาะ
 • เสียง
 • แรงดัน
 • กฎอนุรักษ์พลังงาน
 • แสง
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • วงจรไฟฟ้า
 • พลังงานของอิเล็กตรอน
 • ความน่าจะเป็น
 • ธรณีวิทยา
 • ดาราศาสตร์
 • โลก
 • การทดลองทางวิทยาศาสตร์
 • แบบจำลองอะตอม, โมเลกุล
 • การหายใจในระดับเซลล์
 • สปริงค์
 • เลขนัยสำคัญ
 • สนามแม่เหล็ก
 • กระจก และเลนส์
 • ค่าคงที่ของก๊าซ

Download เอกสารประกอบที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar