บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

อบจ.พิษณุโลกชวนร.ร.ในสังกัดแข่งทักษะวิชาการ ครั้งที่ 15

header_web

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก เปิดเผยว่า อบจ. พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
 • สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 • โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
 • พระราชวังจันทน์
 • ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นการสร้างเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและกิจกรรมหลักสูตร โดยในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด อปท. เขตภาคเหนือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ นโยบายการศึกษาท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

นายกอบจ.พิษณุโลก กล่าวต่อว่า สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 17 ประเภท ดังนี้

 • การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย จีน อังกฤษ
 • การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
 • การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
 • การวาดภาพระบายสี
 • การแกะสลักผลไม้
 • งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย
 • งานประดิษฐ์จากใบตอง
 • โครงงาน
 • การแสดงละครภาษาจีน
 • การแสดงละครภาษาอังกฤษ
 • จัดสวนถาดแห้ง
 • สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
 • สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 • การแข่งขันคัดลายมือ
 • การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • การแข่งขันหุ่นยนต์
 • การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ทั้งนี้อบจ.พิษณุโลก ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์ http://north15.vichakan.net หรือที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.พิษณุโลก โทร 0 – 5522 – 3718 – 20 ต่อ 812

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar