ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ม.บูรพา

AD-03-08-06-2017

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / กศน. / ปวช.

หลักสูตรและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

การสมัครสอบ

เกณฑ์การพิจารณา

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ: Click

avatar