บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

ศิลปศาสตร์ สจล. และผู้แทนโรงเรียน ร่วมประชุมโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน

News-EDU-01-06-06-2017

กรุงเทพฯ รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดี และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้แทนจาก 5 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะศิลปะศาสตร์ สจล. ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) อาทิ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนวัดลาดกระบัง โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ และโรงเรียนวัดสังฆราชา ร่วมงานสัมมนา โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กลุ่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 20 มหาวิทยาลัย  การประชุมในครั้งนี้ เอื้อให้สถาบันได้นำผลสรุปความต้องการของโรงเรียน และวิธีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่หลากหลาย มาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตรงกับข้อบ่งชี้ของแต่ละโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะศิลปศาสตร์ สจล. เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียนผู้เข้ารับการอมรมทั้งด้านวิชาการและความพึงพอใจสูงสุด  

โทร: 087-680-4468
โทรสาร: 0-2329-8445
เว็บไซต์: Click
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่: Click
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: Click

avatar