ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง โครงการ TSU Smart Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ

AD-01-01-06-2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการ

จำนวนรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลัง/สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
  2. กำลัง/สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
  3. กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง “งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0” ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 และส่งมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร

วิธีการคัดเลือก

  • คัดเลือกจากผลการเรียน
  • เอกสารประกอบการสมัคร
  • สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 370 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ: Click
Website ที่ประกาศ: Click

avatar