ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง (ประเภทที่ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

AD-03-30-05-2017

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีสอบตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

จำนวนรับ

  • 100 คน

การสอบคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

หลักฐานประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ : Click
Website ประกาศรับสมัคร : Click

avatar