ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง (ประเภทที่ 1) คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีสอบตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 1 ภาคปกติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

จำนวนรับ

  • 135 คน

การสอบคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

หลักฐานประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ : Click
Website ประกาศรับสมัคร : Click

avatar