บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

สพฐ.รับลูกนายกฯ ต่อยอดผลงานเด็กเก่ง

News-EDU-02-26-05-2017

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อยอดผลงานนวัตกรรมของเด็กที่ได้รับรางวัลมาจากการประกวดเวทีระดับนานาชาติของ สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยให้มาคิดว่าจะขยายผลผลงานเหล่านี้อย่างไรได้บ้างหรืออาจนำผลงานของเด็กเข้าสู่โครงการประชารัฐ เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เด็กรวมถึงให้นักเรียนสร้างผลงานการต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาตินั้น สพฐ. ได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อเฟ้นหาความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียน กรณีเขตพื้นที่ฯ ใดมีเด็กนักเรียนมีความสามารถก็จะมีการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้ต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การนำเสนอโครงการขอให้ใช้เด็กเป็นฐานมุ่งเน้นให้เข้าถึงผู้เรียนเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดย สพฐ. มีกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีภารกิจในการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำ เพื่อกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาไปสู่นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำนานาชาติอีกด้วย ตลอดจนจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บ่มเพาะความสามารถพิเศษ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีด้านกีฬาด้านดนตรี นาฏศิลป์ และด้านอาชีพ ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มแกนนำและขยายผลแก่ครูที่สนใจ สร้างแนวทางความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพควบคู่ไปด้วย พร้อมทั้งมีการส่งเสริมกิจกรรม กระตุ้นความสนใจให้แก่เด็กและเยาวชน

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar