บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลนักวิทย์รุ่นเยาว์จากเยอรมันเพียบ

News-Edu-02-26-04-2017

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุน พสวท. ดำเนินการคัดเลือกผลงานของนักเรียนจากโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 6 โครงงาน เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า

  • นายวรวงค์ เลิศอำนวยพร ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง Poster Presentation รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงานเรื่องการใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าตรวจวัดสารออกซีสเตอรอลด้วยเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น
  • นายภีศเดช เย็นเสมอ ร.ร.ราชสีมาวิทยา จ.นครราชสีมา คว้ารางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงานเรื่องการศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Delta 4 desaturase โดยใช้ยีสต์ Pichia pastoris ชนิด SMD1168H
  • น.ส.จุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลเหรียญเงิน Poster Presentation รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงานเรื่องการแยกราเอนโดไฟท์ที่สร้างไอระเหยจากพืชบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย
  • นายรฐนนท์ ทิพปภาโชติ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย คว้ารางวัลเหรียญทองแดง Poster Presentation และ รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงานเรื่องการศึกษาการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลใหม่ของออกตะไวนิลซิลเซสควิออกเซนโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไนโตร ผ่านปฏิกิริยาแทนที่ด้วยสารอิเล็กโตรฟิลิก
  • น.ส.ธมลวรรณ ทองดี ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation จากโครงงานเรื่องกังหันบำบัดน้ำ 3 in 1

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar