บทความ สถิติ

เปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2560

Comparing-gat-pat-60

 

จากตารางเป็นการเปรียบเทียบคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2 
สรุปผลได้ดังนี้

  • ผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 มีจำนวนมากกว่าครั้งที่ 2
  • ค่าคะแนนสูงสุดครั้งที่ 1 มีคะแนนสูงกว่าครั้งที่ 2
  • ค่าคะแนนเฉลี่ยและคะแนนต่ำสุดครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1
  • ค่าคะแนนสูงสุดครั้งที่ 2 ลดลงหมด ยกเว้น PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) / PAT6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) / PAT7.4 (ภาษาจีน) / PAT7.5 (ภาษาอาหรับ)
  • GAT ไทย คะแนนเต็ม 150 ทั้ง 2 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ได้ที่นี่

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar