ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

GATPAT2-60-asking

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 แล้ว

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

 • ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คิดรายวิชาละ 20 บาท / 1 คน

ขั้นตอน

 1. ยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35
  ภายในวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 2. สถาบันฯ จะนัดหมายเข้ามาดูกระดาษคําตอบ ณ ที่ทำการของสถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมายดยต้องยื่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เพื่อขอรับบริการในวันและเวลาที่กำหนด
  *หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย จะถือว่าสละสทธิ์ในการขอดูกระดาษคำตอบ*
 3. กรณีมีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาดูแทนมาแสดงด้วย
 4. ผู้เข้ารับบริการจะได้ดูกระดาษคำตอบของ ตนเองที่ทำการทดสอบไว้ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการเท่านั้น
 5. สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นําอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการดูกระดาษคําตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบเท่านั้น
 6. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันที่ 26 เมษายน 2560

Download ใบคำร้อง: Click

avatar