ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง รอบที่ 3 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์

PSU 3rd

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ “โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน” รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 300 บาท

เกณฑ์การคัดเลือก

  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ: Click
Website รับสมัคร : Click

avatar