บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

ศิลปศาสตร์ สจล. จัดอบรมนักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ

Young STEM

กรุงเทพฯ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ (Young STEM Entrepreneur Student Exchange Program)

โอกาสนี้ รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนฯนี้ มีกำหนดจัดขึ้นที่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2560

การประชุมและการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มี อ.ดร.จาริณี จันทร์ศรี หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและ อ.ดร.มณฑา พลรักษ์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมการประชุมและการปฐมนิเทศครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี STEM ศึกษาธุรกิจการค้าและวัฒนธรรมที่รัฐปีนัง ในภาคบ่ายนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันค้นหาข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดและฝึกนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าที่ประชุมชนอีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร: 087-680-4468
โทรสาร: 0-2329-8445
เว็บไซต์: Click
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่: Click
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: Click

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559  แต่เดิมคือภาควิชาภาษาและสังคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 นับเวลารวมกว่า 39 ปี ในการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษาและสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางภาษาของประเทศไทย

avatar