ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

ดูกระดาษ O-NET59 ม.6

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 แล้ว

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

 • ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 • ใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คิดรายวิชาละ 20 บาท / 1 คน

ขั้นตอน

 1. ยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35
  ภายในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 2. สถาบันฯ จะนัดหมายเข้ามาดูกระดาษคําตอบ ณ ที่ทำการของสถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมายดยต้องยื่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการด้วย
  *หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย จะถือว่าสละสทธิ์ในการขอดูกระดาษคำตอบ*
 3. กรณีมีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาดูแทนมาแสดงด้วย
 4. สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นําอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการดูกระดาษคําตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
 5. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันที่ 28 มีนาคม 2560

Download ใบคำร้อง: Click

 

avatar