ข่าว ข่าวการศึกษา

ทปอ. แถลงข่าว ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแถลงผลการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ที่จะปรับเปลี่ยนนำมาใช้ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดการสอบในแต่ละรอบใหม่ โดยสรุป เป็นดังนี้

• รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio

สำหรับการรับตรงทั่วไป รับตรงความสามารถพิเศษ รับตรงโควต้า และรับตรงจากนักเรียนในเครือข่าย

• รอบที่ 2 รับแบบโควต้าที่มีการสอบ

เป็นการเปิดรับตรงแบบที่ต้องสอบตรง (สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ) โดยให้แต่ละสถาบันจัดสอบเอง สำหรับการรับตรงเฉพาะพื้นที่ (นักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ ภาค หรือเป็นโควต้าจากนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย) และรับตรงความสามารถพิเศษต่างๆ เท่านั้น

• รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เป็นการเอารับตรงแบบเดิม ได้แก่ กสพท., รับตรงโครงการต่างๆ และรับตรงทั่วไป มารวมไว้ด้วยกันในที่เดียว โดยนักเรียนจะต้องสมัครที่ ทปอ. ที่เดียวเท่านั้น และสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการเรียงลำดับ (สามารถติดได้มากกว่า 1 สาขา) โดยเมื่อประกาศผลแล้ว นักเรียนจะต้องเลือกยืนยันสิทธิ์แค่ 1 สาขาเท่านั้น (ไม่ว่าจะติดกี่สาขา ก็ให้เลือกเพียง 1 สาขา)
โดยเกณท์การรับสมัครให้แต่ละสถาบันการศึกษากำหนดเกณฑ์ของแต่ละสาขาได้เอง ทั้งเรื่องคะแนนที่จะใช้โดยเลือกจาก GAT/PAT, 9วิชา, O-NET และกำหนดสัดส่วนคะแนนได้เอง

• รอบที่ 4 รับแบบ Admissions

เป็นระบบเดียวกับ Admissions เดิม โดยใช้สัดส่วนคะแนน GAT/PAT ตามที่ประกาศไว้เดิม (สัดส่วนคะแนนของ DEK60, DEK61, DEK62 ที่ ทปอ.เคยประกาศไว้) นักเรียนเลือกสาขาได้ 4 อันดับ (สอบติดได้ สาขาเดียว เรียงตามลำดับ)

• รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

เป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ รับตรงอิสระ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการรับได้เองทั้งหมด

ทั้งนี้ในการรับทั้ง 5 รอบ จะเป็นการรับแบบ Clearing house ทั้งหมดทุกสถาบัน คือ ไม่ว่าจะสอบติดได้สาขาไหนของสถาบันไหนในรอบใดก็ตาม ถ้ายืนยันสิทธิ์แล้ว จะเป็นการตัดสิทธิ์ที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดทันที

 

avatar