ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

สทศ. รับสมัคร O-NET ม.6 รอบเหตุสุดวิสัย 2559

โอเน็ต M6 รอบสุดวิสัย 59

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครการสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

jpg_1487489718

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมาย หรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได ้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระวัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา
  2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดาแล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉิน  ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

  1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบ และไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
  2. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบ และไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
  3. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้ นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง

วิธีการสมัคร

ยื่นด้วยตนเองที่ สทศ. หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้นมาที่

“กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400”

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

ประกาศ ONET รอบพิเศษ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559_002

ประกาศ ONET รอบพิเศษ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559_004_004

Download เอกสารได้ที่นี่
ใบคำร้องขอสอบ: Click
ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษ O-NET ม.6: Click
Website สทศ: Click

avatar