ข่าว ปิดรับแล้ว

รับตรง โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์

รับตรง โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ

รับตรง โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือ ปวช.
  ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ในการสมัคร สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยแบ่งตามประเภทผู้สมัครดังนี้
  กำลังศึกษา ต้องใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
  สำเร็จการศึกษา ต้องใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ วิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ (หน้า 9)
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (หน้า 2)

หมายเหตุ

 • สมัครเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • สมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6
  – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
  – มีผลการเรียนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช.
  – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25

องค์ประกอบการพิจารณา

1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
2. ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่คณะกำหนด โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าที่คณะกำหนดไว้

Download ระเบียบการ : Click
Website รับสมัคร : Click

avatar